I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sim-shop.pl (zwanego dalej: Sklepem).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Sim-Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 100/164 (zwanego dalej: Spółką).

3. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).

4. Powołaliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nimi skontaktować przez e-mail: sklep@sim-shop.pl

II. Rodzaj przetwarzanych danych

1. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:

a) Rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem

b) Obsługi składanych zamówień w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży;

c) Świadczenie usług wysyłania newslettera

Są to w szczególności dane:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres zamieszkania;

c) Data urodzenia;

d) Adres e-mail;

e) Nr Telefonu;

f) Historia zamówień;

g) Nr IP komputera;

h) Dane osoby kontaktowej

III. Kategorie zbieranych danych osobowych

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem w Sklepie transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w Sklepie, w tym do:

§ umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

§ dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w Sklepie;

§ zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

§ obsługi reklamacji;

§ obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

§ zapewnienie obsługi usług płatniczych;

§ zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Spółki

§ oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

§ prowadzenie badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

§ obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

§ windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

§ prowadzenie analiz statystycznych;

§ przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Spółka gromadzi informacje dotyczące Twoich interakcji treściami i usługami oferowanymi na stronie Sklepu, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz ruchu do i z poszczególnych produktów. Powyższe działania mają na celu dostosowywanie usług oraz oferowanych produktów do Twoich. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta.

IV. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z którym Spółka korzysta przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych oraz okoliczności, albo traktowane są jako Podmioty Przetwarzające, albo jako samodzielni administratorzy.

2. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

V. Twoje uprawnienia

1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Spółka przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

2. Spółka ma prawo przechowywać dane do momentu istnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń w stosunku do Klientów.

VII. Profilowanie

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.